ارکان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

به منظور  برگزاری نظام­مند جایزه تعالی، کمیته­ها و گروه­هایی طراحی گردید و تحت عنوان اركان جايزه تعالی صنعت پتروشيمي به شرح ذيل مورد تصویب قرار گرفت:

مسئولیت شورای سیاست­گذاری:

مسئولیت نظارت بر حسن انجام فرآیند جایزه را بر عهده دارد و در شروع هر دوره اعطاء جایزه تشکیل جلسه داده و به بررسی موارد زیر می­پردازد:

 • تصویب برنامه زمانی عملیاتی اجرایی هر دوره که توسط کمیته علمی تهیه و توسط دبیرخانه ارائه می­گردد.
 • تصویب معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به آنها
 • تصویب حد نصاب امتیاز هر یک از سطوح
 • تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و انتخاب آنها
 • بررسی و تصویب اصلاحات نظام نامه

اعضای شورای سیاستگذاری:

شورای سیاستگذاری این جایزه متشکل از مدیران، پیشکسوتان و متخصصان صنعت پتروشیمی بشرح ذیل می­باشند:

 1. خانم شاهدایی
 2. آقای افشین
 3. خانم علوی
 4. آقای مهدوی
 5. آقای شهریاری
 6. خانم علوی
 7. آقای طاهریان
 8. آقای آقاهادی
 9. آقای ربانی
 10. آقای عزیزی
 11. آقای ربیعی
 12. آقای امیری
 13. آقای نژادسلیم
 14. آقای اشرف زاده

کمیته علمی:

 کمیته علمی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی متشکل از 11 تن  از مدیران، متخصصان، اندیشمندان  در حوزه پتروشیمی و تعالی سازمانی در این صنعت می­باشد.