اطلاعیه شماره 1 دبیرخانه جایزه تعالی

۱۳۹۶ اول آبان

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی

با سلامبهپیوست اطلاعیه شماره 1دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

دسته : اخبار گذشته
تعداد بازدید : 1057